Lịch Học - Kiểm Tra - Khai Giảng

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Tổng khai giảng các lớp học Tin học B

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC

Lịch thi anh văn đầu ra thi ngày 18 & 19/03/2017

Lịch thi anh văn đầu ra thi ngày 18 & 19/03/2017

THÔNG BÁO về việc thi chuẩn đầu ra TOEIC - năm 2017

THÔNG BÁO về việc thi chuẩn đầu ra TOEIC - năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 03 và 04 tháng 06 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 03 và 04 tháng 06 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 23 tháng 09 năm 2017

Lịch thi Anh văn đầu ra ngày 23 tháng 09 năm 2017