text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

http://www.itc.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-2017.aspxhttp://www.itc.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-2017.aspx
Ngày 18 tháng 9 năm 2017
Khóa đào tạo Công nghệ thông tin Y tế ngắn hạn (trong 10 ngày) sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hệ thống thông tin bệnh viện. Hệ thống thông tin bệnh......