text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

CÁC KHOA

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM có các Khoa sau

      

       1.  Khoa Công nghệ thông tin.

       2.  Khoa Điện tử viễn thông.

       3.  Khoa Tài chính ngân hàng.

       4.  Khoa Quản trị kinh doanh.

       5.  Khoa Đại Cương.

       6.  Ban trung cấp chuyên nghiệp.

       7.  Liên kết Cao đẳng nghề