text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng khóa 14

Ngày 11 tháng 9 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số :   75/KH-CĐCNTT                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH  XÉT TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 14

Đợt tháng 9/2017

 

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN(dự kiến)

GHI CHÚ

1.

Nhập điểm thi học kỳ, kỹ năng mềm

P. Quản lý đào tạo & KT

10/7 – 15/7/2017

21/8 – 22/8/2017

Đợt 1 và đợt 2

2.

Sinh viên nộp chuẩn đầu ra môn Tin học và anh văn (đối với sv thi ngoài trường)

Sinh viên và P. QLĐT & KT

12/7 – 31/7/2017

 

3.

Gởi văn bản xác minh chứng chỉ môn Tin học và anh văn (đối với sv thi ngoài trường)

P. QLĐT & KT, P. Tổng hợp.

01/8 – 30/8/2017

 

4.

Nhập điểm chuẩn đầu ra môn Anh văn (Sv thi tại trường)

P. Quản lý đào tạo & KT

15/8 – 30/8/2017

 

  5.

Nhập chuẩn đầu ra môn tin học

P. Quản lý đào tạo & KT

01/9 – 11/9/2017

 

6.

In chứng nhận môn kỹ năng mềm, trình ký, đóng dấu

BGH, P. QLĐT & KT,

P. Tổng hợp

28/8 – 11/9/2017

 

7.

Nhập điểm thi học kỳ 3

P. Quản lý đào tạo & KT

01/9 – 09/9/2017

 

8.

Xử lý dữ liệu

P. Quản lý đào tạo & KT

11/9 – 25/9/2017

 

9.

Công bố danh sách sinh viên dự xét tốt nghiệp

P. Quản lý đào tạo & KT

27/9 – 30/9/2017

 

10.

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

BGH, P. QLĐT & KT,

P. Tổng hợp,các Khoa

02/10/2017

 

11.

Ra quyết định công nhận tốt nghiệp

BGH, P. QLĐT & KT,

P. Tổng hợp

03/10-  04/10/2017

 

  12.

In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bảng điểm và trình ký, đóng dấu

BGH, P. QLĐT & KT,

P. Tổng hợp

05/10 – 06/10/2017

 

13.

Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bảng điểm

P. QLĐT & KT, Sinh viên

09/10 – 14/10/2017

 

14.

Phát bằng tốt nghiệp

P. QLĐT & KT, Sinh viên

Thông báo sau

 

BAN GIÁM HIỆU