DANH SÁCH CB-GV KHOA CNTT-ĐT CỐ VẤN MÔN HỌC_HKII_2017-2018

 

HỌ VÀ TÊN  CỐ VẤN MÔN HỌC SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
Lê Thị Hồng Cẩm Kỹ thuật lập trình
nâng cao_Học lại
0121 2 778 587 camlth@itc.edu.vn
Trần Nguyễn Anh Chi Mỹ thuật ứng dụng_K16 090 8 667 257 chitna@itc.edu.vn
Photoshop_K16
Đồ họa ứng dụng
_TC.K17
Võ Tấn Dũng An ninh mạng_K15  091 3 605 507 dungvt@itc.edu.vn
Lê Thị Hồng Nga Cấu trúc dữ liệu &
thuật toán_K16  
097 5 083 852 ngalth@itc.edu.vn
Toán rời rạc_K17
Nguyễn Đỗ Thư Hương Thiết kế đồ họa với
Adobe Illustrator_K16  
090 2 081 181 huongndt@itc.edu.vn
Trần Nữ Vĩ Thức Mạng cơ bản_HL 098 2 334 276 thuctnv@itc.edu.vn
CCNA 2_K16
Trương Châu Long Thiết kế web cơ bản_K17 090 7 208 586 longtc@itc.edu.vn
Nhập môn công nghệ phần mềm_K16
Nguyễn Trung Kiên An toàn bảo mật hệ
thống thông tin điện tử_K15 
091 8 299 583 kiennt@itc.edu.vn
Lập trình hướng đối tượng_K17
Phạm Đào Minh Vũ Lập trình di động_K15 090 5 646 762 vupdm@itc.edu.vn
Trần Công Mua Thiết kế web_K16 091 4 444 686 muatc@itc.edu.vn
Xây dựng website với
mã nguồn mở PHP_K15
Châu Trần Trúc Ly Cơ sở dữ liệu_K17 090 7 665365 lyctt@itc.edu.vn
Lê Quốc Chiến Điện tử cơ bản 090 8 838953 lquocchienvl@gmail.com
Thực tập tốt nghiệp
Nguyễn Đức Chí Kỹ thuật lập
trình cơ bản
093 6 457595 ndchi@ptithcm.edu.vn
Mạng cơ bản
Trần Công Lương Thiết kế hệ thống
số dùng HDL
091 9 494066 congluong83@gmail.com
TH Thiết kế hệ
thống số dùng HDL
Nguyễn Lê Nhựt Tuyên Đồ án môn học 090 9 328143 nlntuyen@gmail.com
Thực hành Điện tử
cơ bản
Đỗ Gia Bảo Vi điều khiển 092 3 607050 dogiabao.it@gmail.com
TH Vi điều khiển
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến